Αποστολή πιστοποιημένων SMS με Oracle

Στείλτε πιστοποιημένο SMS και ελέγξτε την κατάσταση παράδοσης ενσωματώνοντας το API μας για το Oracle.

Στείλτε ένα πιστοποιημένο SMS με Oracle

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=certifiedsms'||'&'||'method=send'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'to=34600000000'||'&'||'sms=sms+test'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=certifiedsms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=send Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
to Παραλήπτης του Πιστοποιημένου SMS Υποχρεωτικός
sms Μήνυμα SMS για αποστολή με πιστοποιημένο τρόπο Υποχρεωτικός
scheduledatetime Αποστολή ημερομηνίας και ώρας σε μορφή εεε-μμ-ηη ωω:μ:δδ Προαιρετικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • messageid
  • credits
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος
NO_ROUTE_AVAILABLE Δεν υπάρχουν διαθέσιμες διαδρομές για τον επιλεγμένο προορισμό
NO_CREDITS Το υπόλοιπό σας είναι ανεπαρκές

Στείλτε ένα πιστοποιημένο SMS από το πρότυπο με Oracle

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=certifiedsms'||'&'||'method=send'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'to=34600000000'||'&'||'sms=sms+test'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?'||'&'||'class=certifiedsms'||'&'||'method=sendsmsfromtemplate'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'to=34600000000'||'&'||'idtemplate=1000'||'&'||'params=mobile:123456789,name:test+name'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=certifiedsms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=sendsmsfromtemplate Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
to Παραλήπτης του Πιστοποιημένου SMS Υποχρεωτικός
idtemplate αναγνωριστικό προτύπου Υποχρεωτικός
params Παράμετροι που πρέπει να αντικατασταθούν στο πρότυπο για προσαρμογή (<<παράμετρος>>), διαχωρισμένες με , (κόμματα) Προαιρετικός
scheduledatetime Αποστολή ημερομηνίας και ώρας σε μορφή εεε-μμ-ηη ωω:μ:δδ Προαιρετικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • messageid
  • credits
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος
NO_ROUTE_AVAILABLE Δεν υπάρχουν διαθέσιμες διαδρομές για τον επιλεγμένο προορισμό
NO_CREDITS Το υπόλοιπό σας είναι ανεπαρκές
NOT_ACCESS_TO_TEMPLATE Δεν έχετε πρόσβαση στο επιλεγμένο πρότυπο

Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Oracle

declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?class=certifiedsms'||'&'||'method=send'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'to=34600000000'||'&'||'sms=sms+test'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?'||'&'||'class=certifiedsms'||'&'||'method=sendsmsfromtemplate'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'to=34600000000'||'&'||'idtemplate=1000'||'&'||'params=mobile:123456789,name:test+name'||'&'||'scheduledatetime='||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;declare 
	l_url varchar2(200) := 'http://www.afilnet.com/api/http/?'||'&'||'class=certifiedsms'||'&'||'method=getdeliverystatus'||'&'||'user=user'||'&'||'password=password'||'&'||'messages=123456,123457,123458'||'&'||'output=';
	l_req utl_http.req;
	l_resp utl_http.resp;
	l_text varchar2(32767);
begin   
	l_req := utl_http.begin_request(l_url);
	l_resp := utl_http.get_response(l_req);
  
	begin
		loop
			utl_http.read_text(l_resp, l_text, 32766);
			dbms_output.put_line(l_text);
		end loop;        
	exception
		when utl_http.end_of_body then
			utl_http.end_response(l_resp);
		end;
end;
Παράμετρος Περιγραφή Υποχρεωτικό / Προαιρετικό
class=certifiedsms Αιτούμενη κλάση: Η κλάση στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
method=getdeliverystatus Απαιτείται μέθοδος κλάσης: Μέθοδος της κλάσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση Υποχρεωτικός
user Χρήστη και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του λογαριασμού σας Afilnet Υποχρεωτικός
password Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Afilnet Υποχρεωτικός
messages Λίστα αναγνωριστικών αποστολής διαχωρισμένα με , (κόμματα) Υποχρεωτικός
output Μορφή εξόδου του αποτελέσματος Προαιρετικός
Απάντηση:
 • κατάσταση
 • αποτέλεσμα (εάν η κατάσταση = επιτυχία), εδώ θα λάβετε τις ακόλουθες τιμές:
  • messageid
  • sms
  • deliverydate
  • deliverystatus
 • σφάλμα (αν κατάσταση = σφάλμα), εδώ θα λάβετε τον κωδικό σφάλματος

Κωδικοί σφάλματος:
Κώδικας Περιγραφή
MISSING_USER Ο χρήστης ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνονται
MISSING_PASSWORD Ο κωδικός πρόσβασης δεν περιλαμβάνεται
MISSING_CLASS Η κατηγορία δεν περιλαμβάνεται
MISSING_METHOD Η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται
MISSING_COMPULSORY_PARAM Η υποχρεωτική παράμετρος δεν περιλαμβάνεται
INCORRECT_USER_PASSWORD Λανθασμένος χρήστης ή κωδικός πρόσβασης
INCORRECT_CLASS Λανθασμένη κλάση
INCORRECT_METHOD Εσφαλμένη μέθοδος

Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με PHP Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Java Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με C Sharp Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Unix Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Ruby on rails Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Python Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Android Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Objective C / iPhone Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με SQL Server Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Oracle Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Node JS Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Go lang Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Scala lang Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Swift Επιστρέφει την κατάσταση παράδοσης των πιστοποιημένων SMS με Delphi

Το Afilnet σάς προσφέρει μεθόδους βελτίωσης της ασφάλειας κατά τη χρήση του API μας με τη Oracle, χάρη στη δυνατότητα δημιουργίας προσβάσεων και στη δυνατότητα ενεργοποίησης του φιλτραρίσματος κατά IP.

Ποιο API για Oracle πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθενός από τα API μας. Μάθετε ποιο API είναι καλύτερο για το Λογισμικό σας στη γλώσσα Oracle.

Αυτό το API σάς επιτρέπει να συνδεθείτε μαζί μας από τη γλώσσα Oracle για να στείλετε αιτήματα μέσω αιτημάτων HTTP GET. Αυτό το αίτημα στέλνει τις παραμέτρους στην ίδια διεύθυνση URL με το αίτημα.

 • Το HTTP GET είναι εξαιρετικά απλό στην εφαρμογή
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται μη κρυπτογραφημένες (οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να εξαχθούν από αρχεία καταγραφής ή προσωρινή μνήμη)
 • Μέγιστο αίτημα ~4000 χαρακτήρες

Το API αιτήματος POST σάς επιτρέπει να συνδεθείτε στο API μας από τη γλώσσα Oracle στέλνοντας παραμέτρους αιτήματος μέσω παραμέτρων HTTP POST. Οι πληροφορίες αποστέλλονται ανεξάρτητα από τη διεύθυνση URL.

 • Το HTTP POST είναι απλό στην εφαρμογή
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται κρυπτογραφημένες
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος του αιτήματος
 • Μέτρια ασφάλεια

Το βασικό API ελέγχου ταυτότητας επιτρέπει τη χρήση αιτημάτων GET και POST σε Oracle με ένα πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας, καθώς σε αυτήν την περίπτωση το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλονται στην κεφαλίδα του αιτήματος.

 • Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας είναι εύκολο να εφαρμοστεί
 • Τα δεδομένα πρόσβασης αποστέλλονται κρυπτογραφημένα
 • Το όριο μεγέθους εξαρτάται από τη χρήση του GET ή του POST
 • Μέτρια ασφάλεια

Το SOAP σάς επιτρέπει να στέλνετε αιτήματα σε μορφή XML με τη γλώσσα Oracle, το SOAP προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στα αιτήματα API.

 • Η ενσωμάτωση SOAP είναι πιο περίπλοκη
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται κρυπτογραφημένες
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος του αιτήματος
 • Μέση / Υψηλή ασφάλεια

Το JSON API σάς επιτρέπει να στέλνετε αιτήματα σε μορφή JSON με τη γλώσσα Oracle, επιπλέον αυτό το API προσθέτει το πρωτόκολλο oAuth 2.0 στον έλεγχο ταυτότητας που σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

 • Η ενοποίηση του JSON oAuth 2.0 είναι πιο περίπλοκη
 • Οι πληροφορίες αποστέλλονται κρυπτογραφημένες
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος του αιτήματος
 • Υψηλή ασφάλεια

Συνδέστε τη γλώσσα {API} με το API Πιστοποιημένο SMS

01

Εγγραφείτε ως πελάτης

Για να έχετε πρόσβαση στο API πρέπει να είστε πελάτης Afilnet. Η εγγραφή θα διαρκέσει λίγα λεπτά.

02

Ζητήστε τη δωρεάν δοκιμή σας

Η εταιρεία μας θα σας προσφέρει δοκιμαστικό υπόλοιπο που θα σας επιτρέψει να δοκιμάσετε με το API που χρειάζεστε.

03

Ενσωματώστε το API

Εκτελέστε ενσωμάτωση API χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με το API, επικοινωνήστε μαζί μας

04

Καλώς ήλθατε στο Afilnet!

Όλα έτοιμα !, κατάφερε να βελτιώσει τις επικοινωνίες της με την Afilnet. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε το API μας όταν το χρειάζεστε


Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για τυχόν απορίες μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που προσφέρουμε. Η ομάδα μας θα προσπαθήσει να σας προσφέρει μια άμεση λύση και θα σας βοηθήσει στην ενσωμάτωση του API μας στο Λογισμικό σας.

Δοκιμάστε το Afilnet δωρεάν!

Εγγραφείτε δωρεάν και δοκιμάστε το Afilnet! Σας προσφέρουμε δωρεάν δοκιμή των υπηρεσιών μας. *(*) Η προσφορά ισχύει μόνο για εταιρείες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά την υπηρεσία Afilnet. Όταν ζητάτε το δωρεάν υπόλοιπο, το Afilnet μπορεί να ζητήσει να επαληθεύσει τα στοιχεία της εταιρείας σας


Μαζικό SMS · Email Marketing · Κοινωνικό δίκτυο · Αμεσο μήνυμα · Πιστοποίηση · και πολλα ΑΚΟΜΑ
Να συνεχίσει ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ: Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστό, θα υποθέσουμε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική Cookies.
Μέθοδοι πληρωμής
Μεταφορά καλωδίων
Πιστωτική κάρτα
Paypal
Western Union
Skrill
Crypto
Afilnet στη γλώσσα σας

Copyright © 2023 Afilnet · Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται